Privacyverklaring
Algemene inlichtingen

De websites sintjacobswijk.be, quartiersaintjacques.be, stjac.be et st-jac.be («Websites») behoren toe aan en worden beheerd door VZW Quartier Saint-Jacques – Sint Jacobswijk, met maatschappelijke zetel te Steenstraat 35/2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer RPR Brussel 818.248.745 («VZW»).

In deze privacyverklaring zetten we uiteen wanneer we je persoonsgegevens verwerken wanneer je onze Websites bezoekt, en hoe.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd geactualiseerd worden om in voorkomend geval rekening te houden met nieuwe wettelijke voorschriften of technologische evoluties waar onze Websites gebruik van zouden kunnen maken. In voorkomend geval publiceren wij ten gepasten tijde de nieuwe versie op onze Website, zo word je hiervan geïnformeerd. De nieuwe versie vervangt dan deze versie en gaat dan in op de dag van haar publicatie.

 

De verantwoordelijke van de verwerking

De VZW is de verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens. Je kan ons bereiken via de rubriek «Contact» op de Website.

Onze Websites kunnen hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites van derden. Wij hebben geen enkele inspraak in de manier waarop deze derden jouw gegevens zouden verwerken wanneer je hun websites bezoekt. Indien je deze hyperlinks aanklikt, lees dan eerst de privacyverklaring van de betrokken website vooraleer je eventueel persoonsgegevens deelt.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wanneer je onze Websites bezoekt, is het mogelijk dat we persoonsgegevens verwerken die je met ons deelt wanneer je het contactformulier invult en/of wanneer je je abonneert op de St Jac Newsletter, zoals je naam en voornaam, email adres, de inhoud van je bericht, het IP adres dat je gebruikt wanneer je ons contacteert, en andere informatie die je eventueel met ons zou delen of die door geautomatiseerde technologie zoals cookies e.d. wordt aangemaakt (zie echter verder «Cookies»).

Alle gegevens die wij verwerken zijn niet noodzakelijk persoonsgegevens. «Persoonsgegevens» zijn volgens de wettelijke definitie enkel die gegevens aan de hand waarvan jij rechtstreeks of onrechtstreeks kan geïdentificeerd worden.

Onze Websites richten zich niet tot kinderen (jonger dan 16 jaar). Wij verzamelen en verwerken niet wetens persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

 

Cookies

Een cookie is een kleine (tijdelijke) tekstfile die onze Websites op jouw computer of mobiele toestel opslaan wanneer je onze Websites bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om je voorkeuren te registreren zodat die gebruikt worden bij je volgende bezoek.

Deze Websites bevatten enkel cookies in de mate dat dit strikt noodzakelijk is opdat de Websites zouden werken. Daarom kunnen ze niet gedesactiveerd worden. Je kan je browser wel instellen zodat je wordt verwittigd van het bestaan van cookies of zodat ze geblokkeerd worden, maar dan zullen bepaalde stukken van de Website niet werken.

Wij gebruiken inderdaad geen marketing cookies en zelfs geen analytische cookies die ons zouden toelaten te analyseren hoe onze bezoekers onze Websites gebruiken of hoe we de surfervaring zouden kunnen optimaliseren.

Voor meer informatie over de instellingen van je browser en cookies in het algemeen kan je hier terecht: www.allaboutcookies.org

 

Doelstelling van de verwerking

Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden :

 • Om je toe te laten onze Websites te gebruiken en het browsen te vergemakkelijken (bijvoorbeeld zouden we een cookie kunnen plaatsen om voor je volgend bezoek te onthouden welke taal je bij voorkeur gebruikt)
 • Om contact op te nemen, aansluitend op een vraag of verzoek dat je ons stuurde met het contactformulier op onze Websites
 • Indien je een abonnement neemt op de St Jac Newsletter, om je de nieuwsbrief per email te sturen en je eventueel verdere informatie te bezorgen over wat er reilt en zeilt in de wijk (bijvoorbeeld uitnodiging voor een wijkvergadering)
 • Andere doelstellingen waarvoor je eventueel je geïnformeerde toestemming gaf

 

Mogen wij jouw persoonsgegevens wel verwerken

Wij zullen je persoonsgegevens enkel verwerken in de mate dat de toepasselijke wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens het toelaat. Onder voorbehoud van wettelijke vereisten, zijn we gerechtigd om je persoonsgegevens te verwerken in volgende gevallen:

 • Je gaf ons hiertoe je toestemming (bijvoorbeeld : je vroeg ons om de St Jac Newsletter op een bepaald email adres te mogen ontvangen) ; in voorkomend geval kan je deze toestemming op elk moment intrekken (bvb door op de link «Unsubscribe» te klikken die je onderaan op elke St Jac Newsletter aantreft); en/of indien
 • Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om een vraag te beantwoorden die je tot ons richtte (bvb je stelt ons een vraag via het contactformulier op de Websites) ; en/of indien
 • De verwerking is noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang van onze VZW of van een derde na te streven.

Indien je toestemming noodzakelijk is om ons toe te laten je persoonsgegevens te verwerken, informeren we je over de redenen waarom we je gegevens verwerken en vragen we je toestemming vooraf. Je kan dit steeds weigeren, maar dan is het wel mogelijk dat bepaalde functies van onze Websites niet correct worden weergegeven of dat we je vraag niet (volledig) kunnen beantwoorden.

 

Delen van gegevens met derden

Wij delen je persoonsgegevens niet met derden behalve in de volgende gevallen:

 • Je gaf ons hiertoe je toestemming, of
 • Delen met onze dienstverleners die de persoonsgegevens in onze naam verwerken conform de bepalingen van deze privacyverklaring ; of
 • Indien we hiertoe een wettelijke verplichting hebben (bvb gevolg geven aan een injunctie van een rechter of van een rechtbank) of
 • In overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy verklaring of zoals toegelaten door toepasselijke wetgeving

Wij verwerken je gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij in de volgende gevallen:

 • Je gaf hiertoe je uitdrukkelijke toestemming, of
 • De gegevenstransfer is strikt noodzakelijk om een overeenkomst met jou af te sluiten of uit te voeren, of
 • De gegevenstransfer  is noodzakelijk om onze rechten te vrijwaren of uit te oefenen, of
 • Indien gepaste maatregelen werden getroffen en voldoende garanties werden verstrekt om de gegevens veilig te stellen, zoals de Europese Commissie voorschrijft

 

Bewaringstermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens enkel zo lang als nodig om de hoger aangegeven doelstellingen te realiseren.

 

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten in uitvoering van de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen kan je contact opnemen met de VZW (rubriek : contact).

Onder voorbehoud van de toepassingsvoorwaarden van de Europese Verordening Persoonsgegevens en van de wet van van 30 juli 2018, kan je steeds :

 • Met ons contact opnemen om ons te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken die op jou betrekking hebben
 • Foutieve informatie de je ons zou hebben meegedeeld laten rechtzetten
 • Je persoonsgegevens laten exporteren naar een derde die je aanduidt
 • Je onder bepaalde omstandigheden verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens of de verwerking beperken
 • Vragen dat je persoonsgegevens worden gewist, in de gevallen waar de wetgeving dit voorziet

Indien je vragen hebt bij deze Privacyverklaring of indien je één van voornoemde rechten wil uitoefenen, richt je dan tot de VZW (zie rubriek: Contact). Gelieve aan te geven welke informatie je precies wenst of welke rechten je wenst uit te oefenen. Om misbruik of identiteitsfraude te voorkomen, is het mogelijk dat we je bijkomende informatie vragen en/of een identiteitsbewijs. Je krijgt een reactie binnen de wettelijke termijnen.

Meen je dat je rechten inzake bescherming van persoonsgegevens onvoldoende geëerbiedigd worden, dan kan je klacht neerleggen bij de VZW of bij de Belgische Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste update : 01.04.2020